Nutsschool

nutsschool

De School

De Nutsschool Lankforst is een openbare school voor leerlingen van 4 tot 12 jaar in de wijk Lankforst in Dukenburg. Een school waar leerlingen welkom zijn uit heel Dukenburg ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond.

De school is opgericht in 1969 door de maatschappij tot Nut van het Algemeen departement Nijmegen en heeft bekendheid gekregen als Nutsschool Lankforst.

Sinds 1 januari 2008 valt de school onder Stichting Conexus, een bevoegd gezag over 29 scholen voor primair onderwijs in de gemeente Heumen en Nijmegen.

Waar de school voor staat – identiteit

De uitgangspunten van de school zijn de vertrekpunten voor het onderwijs. Enerzijds zijn deze vertrekpunten gebaseerd op de Wet Primair Onderwijs, anderzijds op de identiteit van de school.

Naast de uitgangspunten van de wet Primair Onderwijs zijn de andere uitgangspunten:

  • Er wordt uitgegaan van onafhankelijkheid van enige groepering van levensbeschouwelijke, politieke of economische aard.
  • Het onderwijs moet aansluiten bij de leerling, d.w.z. dat het onderwijs moet worden afgestemd op het zich ontwikkelende kind zonder dat we daarbij de oriëntatie op de maatschappij uit het oog verliezen.
  • Het onderwijs is vooral een activiteit van de kinderen, d.w.z. dat kinderen worden uitgenodigd zelf actief, onderzoekend en scheppend bezig te zijn.
  • Onderwijs is een deel van het maatschappelijk gebeuren. De school moet zelf ook een samenleving zijn waarin de kinderen sociaal kunnen functioneren, waar kinderen zich ook voor anderen kunnen inzetten en waar democratische verhoudingen en gelijkwaardigheid bestaan.
  • We leren de kinderen vanuit de verschillende culturen in respect met elkaar om te gaan. De school is een afspiegeling van de multi-culturele samenleving.
  • De school is er voor de kinderen met diverse levensovertuigingen. Op school gaan we uit van gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke stromingen.
  • We streven ernaar dat de kinderen met plezier naar school gaan om er te spelen of te leren. We proberen uit de kinderen te halen wat erin zit, daarbij rekening houdend met onderlinge verschillen.
  • Speciale aandacht is er voor de kinderen die moeite hebben met spelen en leren of die daar juist goed in zijn.
  • Om de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten, stimuleren wij de ouderparticipatie.

Schoolgrootte

In oktober 2015 gaan 237 leerlingen naar de Nutsschool Lankforst. Ze zijn verdeeld over 10 groepen, waaronder 2 kleutergroepen.

De schoolbevolking is zeer gemêleerd. De sociaal-economische achtergronden van de kinderen zijn zeer divers. We vinden het belangrijk dat de kinderen leren respectvol met elkaar om te gaan. De groep anderstaligen bedraagt ongeveer 30 % van het totaal.

In heterogene kleutergroepen werken we met thema’s die aansluiten bij de ervarings- en belevingswereld van de kinderen. Het accent ligt op het spelend leren.

Vanaf groep 3 zitten de kinderen in jaargroepen. In de groepen wordt rekening gehouden met de individuele mogelijkheden van elk kind.

Het klimaat van de school

De sfeer waarin een kind moet opgroeien is van groot belang. We stellen een veilig schoolklimaat met orde en regelmaat op prijs. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Regelmaat geeft het kind juist kansen. We vinden een goed contact tussen thuis en school heel belangrijk.

Van belang is om met de opvoeding thuis op een lijn te zitten. Oudergesprekken, informatie-avonden bevorderen een goed contact ouders -school. Naast de ouderparticipatie in medezeggenschapsraad, ouderraad en de vele commissies is er voor de leerlingen een kinderparlement. In goed overleg met elkaar willen we er voor de kinderen een goede en gezellige leerzame schooltijd van maken.

Locatie van de school

De school staat midden in de wijk Dukenburg, een nieuwbouwwijk van Nijmegen uit de jaren ‘70. De leerlingen komen uit Dukenburg, met name uit de wijken Malvert, Lankforst en Zwanenveld.

Op dit moment heeft de school een hoofdgebouw met 14 lokalen en een semi-permanentgebouw met twee lokalen. De kleuters maken in het hoofdgebouw gebruik van een speelzaal. Voor het gymonderwijs wordt gebruik gemaakt van de gymzaal in de Malvert.

Er zijn op school mogelijkheden voor opvang voor/na schooltijd. Kinderdagverblijf Abeltje verzorgt deze op school. Ook zijn er contacten met de buitenschoolse opvang van het Kion “De Zevensprong” in de Weezenhof.

Leerlingenzorg

Wij werken op onze school met een breed onderwijsprogramma. Door middel van toetsen, maar vooral door observaties, volgen we de ontwikkeling van alle leerlingen.

Vier keer per jaar bespreekt de leerkracht samen met de intern begeleider alle kinderen. Als blijkt dat de ontwikkeling van een kind niet vlot verloopt, bekijken we welke hulp dit kind nodig heeft. Dat kan van alles zijn. Soms is een andere pen voor een kind met schrijfproblemen al voldoende. In de klas kan een beloningssysteem, “verlengde instructie” voor bijvoorbeeld rekenen of extra woordenschatonderwijs de beste oplossing zijn. De hulp kan ook buiten de klas gegeven worden, bijvoorbeeld in de vorm van extra lezen, rekeninstructie, motorische oefeningen, pre-teaching of Remedial Teaching.

Voor een aantal kinderen is deze hulp niet toereikend. We gaan dan nog een stapje verder om het probleem en de oorzaak ervan zo goed mogelijk in kaart te brengen om het kind verder te kunnen helpen. We kunnen daarbij ook een beroep doen op de expertise van de schoolbegeleidingsdienst “Marant” en het ZorgAdviesTeam. Ouders worden altijd over deze werkwijze geïnformeerd en er zoveel mogelijk bij betrokken.

Interne Begeleiders
De organisatie van de leerlingenzorg van de groepen 1 t/m 2 wordt verzorgd door Gemma de Haan. Voor de groepen 3 t/m 5 is dat Frederiek Vissers en voor de groepen 6 t/m 8 Angelique van Gestel

Zij onderhouden ook contacten met externe instanties.

Bron: De Nutsschool Lankforst